Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Landsret: Lynetteholm kan fortsætte

Lynetteholm: Østre Landsret giver Transportministeriet og By & Havn medhold. Kommende retssag får ikke opsættende virkning i forhold til anlægsarbejdet, som dermed kan fortsætte.

Østre Landsret har 22. marts afsagt kendelse i Klimabevægelsens sag imod By & Havn og Tansportministeriet. Klimabevægelsens får ikke medhold i påstande om, at anlæg af Lynetteholm medfører en alvorlig miljøpåvirkning af Østersøen, eller at projektet er vedtaget i strid med internationale høringsregler. Landsretten afviser dermed Klimabevægelsens krav om, at Lynetteholms anlægsarbejde bør indstilles straks imens den egentlige retssag kører.  

Af kendelsen fra landsretten fremgår blandt andet: 

“Der er for landsretten fremlagt og dokumenteret en række rapporter om de foretagne miljømæssige undersøgelser af Lynetteholm-projektet, herunder rapporten fra Deltares, der på foranledning af de svenske myndigheder foretog en tredjepartsgranskning af den rapport fra DHI, som var en del af det materiale, der lå til grund for anlægslovens vedtagelse. Der er endvidere redegjort for kontakten mellem de danske og svenske myndigheder i anledning af projektet og for kontakten til øvrige Østersølande.” 

“Efter en foreløbig vurdering finder landsretten, at der ikke er rimelig grund til at antage, at der som påstået er sket en tilsidesættelse af VVM-direktivets artikel 7-8a, som kan føre til lovens ugyldighed.” 

“Landsretten tager herefter ikke Klimabevægelsens begæring om opsættende virkning til følge.” 

Det er advokat og partner Jacob Schall Holberg fra Bech-Bruun, der har ført sagen for By & Havn.

Anlæg af Lynetteholm blev vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget i juni 2021. By & Havn er bygherre på projektet.  Anlægsarbejdet gik i gang i januar 2022. Projektet skal indgå som en delstrækning i en samlet stormflodssikringsplan for den centrale del af hovedstaden. Over tid skal Lynetteholm fyldes op med overskudsjord fra København og omegns byggepladser. Projektets jordmodtageanlæg åbnede i juni 2023 og har siden da taget imod de store mængder overskudsjord, der kommer fra byens anlægsprojekter.  

Dagens kendelse om Lynetteholm er en delafgørelse i den retssag, som Klimabevægelsen har anlagt mod Transportministeriet og By & Havn tilbage i oktober 2021. Landsretten har ikke berammet denne sag, så det vides endnu ikke, hvornår den skal køre i landsretten.   

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »