Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.

Nu ændrer de buslinierne igen

Busdriften omkring Nordhavn skal indskrænkes efter at metroen er åbnet. Det mener Københavns Kommune. Både linje 27, linje 164 og linje 25 skaæl ændres.

Nordhavnsmetroen som åbnede 28. marts 2020 vil have afgang hvert 3. minut i myldretiden, og nu vil Københavns Kommune og Movia tilpasse busdriften i området omkring metroen for at undgå ‘parallelkørsel’ mellem bus og metro, samt sikre bedre forbindelse mellem Sdr. Frihavn og Østerport Station.

Movia har udarbejdet et forslag som indebærer ændring af linje 27 og linje 164:

Linje 27: Linjen kører parallelt med metroen mellem Østerport St. og Orientkaj St. Den afkortes derfor, så den ikke længere giver en forbindelse mellem Østerport og Oceankaj. Betjeningen af Nordhavn overtages af Nordhavnsmetroen og linje 164. Til gengæld forlænges linje 27 til Oslo Plads, for at give Sdr. Frihavn bedre forbindelse til metroen og S-tog ved Østerport Station. Omlægningen medfører nedlæggelse af ét stoppested ved FN-byen.

Linje 164: Linjen forlænges til Oceankaj på alle afgange, så forbindelsen til Hellerup/Svanemøllen bevares og der fortsat er betjening af den yderste del af Nordhavn (Oceankaj) til Nordhavnsmetroen ved Orientkaj St.

Antallet af afgange vil også blive ændret for de to buslinjer. Det medfører bl.a. en reduktion af antal afgange til DFDS Terminalen og Orientkaj i myldretiden fra 8 og 7 gange i timen til 3 gange i timen, men en forøgelse af aftenbetjeningen på Indiakaj og DFDS Terminalen fra 2 afgange i timen til 3 afgange i timen.

Udover ændringerne på linje 27 og linje 164, indebærer Movias forslag en mindre ændring af linje 25, der om sommeren betjener krydstogtterminalen på Oceankaj afhængig af aktuelt behov.

Hvis ændringerne bestilles senest d. 31. marts 2020, kan bustilpasningerne implementeres ved køreplansskift i juni 2020.

Høring
Økonomiforvaltningen sendte d. 21. februar 2020 forslag til tilpasning af linje 27 og linje 164 i Nordhavn i høring hos Østerbro Lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg, Ældrerådet, Handicaprådet og Ungerådet. Inden høringen har Økonomiforvaltningen været i dialog med Østerbro Lokaludvalg om forslaget.

Økonomiforvaltningen har modtaget høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg, Ældrerådet og Ungerådet jf. bilag 2-4. Indre By Lokaludvalg nåede ikke at behandle sit høringssvar, da deres møde blev aflyst pga. coronavirus. Det fremgår dog af indstillingen til mødet, at lokaludvalget skulle drøfte synspunkter, der er på linje med Ældrerådets og Ungerådets høringssvar. Handicaprådet og Bispebjerg Lokaludvalg har svaret, at de ikke har bemærkninger til forslaget.

Østerbro Lokaludvalg
Østerbro Lokaludvalg støtter op om forslaget, som de ser som en logisk simplificering af linjerne. Vigtigst for Østerbro Lokaludvalg er, at linje 27 forlænges til Oslo Plads, så gangafstanden til metroen mindskes. De er ligeledes positive overfor nedlæggelse af busstoppestedet ”Sløjfen”, da de mener ind- og udkørselsforholdene er blevet problematiske efter åbningen af Nordhavnsvej.

Ældrerådet
Ældrerådet støtter op om forslaget, men foreslår, at linje 27 forlænges, så der laves en sløjfe ved at køre fra Østerport Station til Store Kongensgade, ned ad Dronningens Tværgade og tilbage mod Østerport via Bredgade. Derudover foreslår Ældrerådet, at linje 27 yderligere forlænges til at danne en forgrening ud til Nordre Toldbod via Oslo Plads, Grønningen og Esplanaden, for at skabe forbindelse til Kastellet og havnebusstoppestedet på Nordre Toldbod.

Økonomiforvaltningens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar
Movia vurderer, at den foreslåede udvidelse af linje 27 vil kræve ekstra bustimer, og at udgiften til dette vil være op imod 2,5 mio. kr. i ekstra årligt tilskud til linje 27. Movia har ikke haft mulighed for at vurdere de drifts- og passagermæssige konsekvenser nærmere.

Det bliver som det bliver
Høringssvarene har ikke givet anledning til, at Økonomiforvaltningen anbefaler ændringer til Movias foreslåede tilpasninger. Økonomiforvaltningen anbefaler således, at de indkomne forslag til ændringer og udvidelser ikke imødekommes, men at de indgår i Movias evaluering af Nyt Bynet.

Movias forslag medfører besparelser på linje 27 pga. reduktion i antal bustimer, men samtidig øges antallet af bustimer på linje 164, hvilket medfører merudgifter. Der forventes dertil en lille besparelse ved afkortningen af linje 25 og evt. udgift til kompensation for manglende chaufførfaciliteter. Samlet set vurderer Movia, at den foreslåede tilpasning er udgiftsneutral jf. bilag 1. 

Økonomiudvalget kan ifølge den gældende delegationsplan (Borgerrepræsentationen (BR) 21.11.2019) beslutte ændringer i eksisterende busruter indenfor vedtaget budget. Dermed kan Økonomiudvalget træffe beslutning om at gennemføre Movias foreslåede tilpasning, da den kan gennemføres indenfor vedtaget budget.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »