Selvbetjening for abonnenter

[maxbutton id="1"] I selvbetjeningen kan du administrere dit abonnement, for eksempel ændre perioder, tilmelde nyt betalingskort eller opsige.
drone naturpark fiskerihavnen

Nu starter slaget om naturparken

Tudser eller skatebaner? København skal have en stor naturpark i Nordhavn dobbelt så stor som Kongens Have og med udsigt over Øresund. Københavnerne inviteres nu med til at udforme den nye park.

Beslutningen om den nye park, der arealmæssigt bliver dobbelt så stor som Kongens Have, blev truffet af Folketinget tilbage i 2018, som en del af et forlig, der også vil give hovedstaden Lynetteholmen og en østlig ringvej via Nordhavn. Dertil kommer at Københavns Kommune harbesluttet, at området skal indeholde rekreative formål, som fx en park, idrætsfaciliteter m.v.

Der har længe været debat om naturparkens størrelse og udformning. Som udgangspunkt er det eneste, der ligger fast, at området skal være ubebygget og fremstå grønt og indbydende med træer. Det er også besluttet, at der skal være områder, som også understøtter sport og fysisk bevægelse.

“For mig er det vigtigt at sikre, at parken bliver et bidrag til at fremme biodiversiteten og skabe nye grønne opholdsmuligheder — men vigtigst af alt er det, at det her er et projekt, vi laver sammen, så jeg glæder mig meget til at høre københavnernes ideer og forslag”, lyder det fra Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) om projektet.

I 2019 fremlagde borgergruppen Nordhavns Naturvenner — som bl.a. består af Østerbro Lokaludvalg og forskellige miljøorganisationer — deres eget bud på, hvordan området kunne tage sig ud, hvis man gik extra large og udlagde hele 100 hektar af Ydre Nordhavn til naturarealer, svarende til halvanden gange Amager Fælled. Naturpark Nordhavn, som projektet blev kaldt, bød på forskellige typer af landskaber som skov, strandeng, mose og søer bundet sammen af naturstier.

Østerbro Lokaludvalg, flere idrætsorganisationer samt miljø- og naturorganisationer er allerede kommet med forslag til parkens indhold og udformning, og dialogen med både dem og københavnerne fortsætter i den kommende tid.

Københavnerne med fra start

Nu starter en såkaldt “Københavnerdialog” om naturparkens indretning. Her kan Københavnerne komme med alle deres idéer om f.eks. boldbaner, fugletårne, vild natur, et udendørs amfiteater eller noget helt femte.

Københavnerdialogen bliver gennemført i perioden september til december 2021 og kommer bl.a. til at indeholde fokusgruppeinterviews, en naturparkdag med dialogmøder og gåture i området – både for områdets lokale beboere og for alle københavnere. Input og ideer fra processen samles op og præsenteres på et borgermøde i november, hvor der også vil være mulighed for at kommentere de indkomne forslag.

Det er rådgivervirksomheden Bark, der står for borgerinddragelsen, som begynder i september 2021 med feltstudier og samtaler med københavnerne. I oktober skabes et stort fælles rum for visioner og idéer i forbindelse med den kommende naturparksdag i Nordhavn, tæt på den kommende park.

I november og december bliver idéerne samlet op, bearbejdet og testet, bl.a. via et åbent borgermøde. Københavnerne bliver desuden inddraget via kommunens sociale medier.

Fra rå jordopfyld til grøn park   

Naturpark Nordhavn skal udvikles på et areal i Ydre Nordhavn, som i dag bruges til jordopfyldning fra byens metroarbejde og større anlægsprojekter. Det er et arbejdsområde, hvor den første jord blev kørt til i 2012, og hvor der stadig køres jord til.

Det samlede areal er cirka 100 hektar, hvoraf 28 hektar bliver til Naturpark Nordhavn. Mod øst er der udsigt til Øresund. Mod syd vil parken indgå i en landskabelig sammenhæng med naturområdet, Nordhavnstippen, der allerede er åben for offentligheden, og som blandt andet rummer to søer og andre naturkvaliteter. Mod vest og nord vil parken grænse op til Københavns fremtidige containerterminal med tilhørende erhvervsbygninger og de nuværende krydstogtterminaler, der er i brug i Ydre Nordhavn.  Grænsen til containerterminal og krydstogtterminaler bliver afskærmet med en jordvold med beplantning.

Etablering af den nye containerterminal ventes at ske omkring 2023. Det øvrige Ydre Nordhavn syd for parken skal udvikles til en blandet by med boliger, erhverv og kultur over de næste 30 til 50 år.

Blandt andet Tunnelfabrikken, der ventes at åbne allerede i 2024, med ungdomsboliger, erhverv og kulturfaciliteter.  Arealet, hvor Naturpark Nordhavn udvikles, ejes i dag af By & Havn, der i samarbejde med Københavns Kommune vil indgå en aftale om udvikling og det fremtidige ejerskab af parken. Det er det, københavnerne får mulighed for at bidrage til i forbindelse med den kommende dialogproces. Her bliver der mulighed for at fremsætte ønsker om alt fra petanque- eller fodboldbaner til legepladser, rum til kulturelle aktiviteter, søer og udsigtsposter.

Den nye naturpark bliver 28 hektar – dobbelt så stor som Kongens Have. Det er endnu for tidligt præcist at sige, hvornår københavnerne kan tage den nye park i brug.
Der er afsat 2,5 mio. kr. i Københavns Kommunes budget for 2019 til planlægning af en ny naturpark i Nordhavn.
By & Havn har afsat 1,2 mio. kr. til planlægning og gennemførsel af københavnerdialogen, hvor man hører borgernes ønsker til naturparken.
Københavns Kommune finansierer eventuelle foranalyser og gennemfører den arkitektkonkurrence, som skal være med til at omsætte visionerne for parken til virkelighed.
Finansiering til anlæg af parken ventes at indgå i forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 2024. Kommunen undersøger også muligheden for fondsfinansiering.

Du skal have abonnement for at læse denne artikelFå adgang til Nordhavn Avis - Første måned på gratis prøve

Close

Translate »